logo_uo_2


logo_wch1

B05 - Analiza polimerówKierunek CHEMIA, specjalności: ChPiS i ABC
Punkty kredytowe: 3
Warunki zaliczenia: na ocenę

Konwersatorium: semestr 7, 15 godzin
Prowadzący: dr Marek Sudoł

Laboratorium: semestr 7, 15 godzin
Prowadzący: dr Marek Sudoł

Klasyfikacja polimerów ze względu na ich skład elementarny oraz obecność chemicznych grup funkcyjnych. Klasyczne metody analizy identyfikacyjnej polimerów. Możliwości i zakres stosowalności analizy elementarnej w identyfikacji polimerów. Próba spalania, odczyn i skład produktów termicznej dekompozycji polimerów. Specyficzne reakcje chemiczne w identyfikacji poszczególnych rodzajów grup funkcyjnych. Chemiczne metody wyodrębniania i oznaczania ilościowego modyfikatorów, zmiękczaczy, napełniaczy i domieszek zawartych w polimerach. Instrumentalne metody analizy identyfikacyjnej polimerów. Systematyka metod spektroskopowych. Zastosowanie spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) w analizie identyfikacyjnej oraz strukturalnej polimerów. Metody preparacji próbek do badań spektralnych . Oznaczanie stopnia krystaliczności, stopnia rozgałęzienia polimerów liniowych, rodzaju i stopnia taktyczności oraz składu ilościowego komonomerów w kopolimerach. Zastosowanie spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR-1H, 13C) w badaniach strukturalnych polimerów i oznaczeniach składu ilościowego kopolimerów. Możliwości zastosowania spektrometrii masowej w analizie materiałów polimerowych.
Systematyka metod chromatograficznych stosowanych w analizie polimerów. Chromatografia gazowa (GC) i wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) w analizie identyfikacyjnej domieszek i modyfikatorów polimerów. Zakres stosowalności obu metod. Sporządzanie charakterystyk molekularnych polimerów metodą chromatografii żelowej (GPC). Oznaczanie średnich mas molowych i ich rozkładów (dystrybucji).
Analiza składu ilościowego kompozytów polimerowych metodami analizy termicznej: termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Zastosowanie instrumentalnych metod sprzężonych jak chromatografia gazowa - spektrometria masowa (GC-MS) oraz chromatografia gazowa - spektrometria w podczerwieni (GC-FTIR) w rozdziale i identyfikacji składników kompozycji polimerowych.


Literatura:

  1. Praca zbiorowa: „Analiza polimerów syntetycznych”, WNT, Warszawa 1991.
  2. Florjańczyk Z., Penczek S., Chemia polimerów, t. 2, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
  3. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna t. 3, PWN, Warszawa 1986.
  4. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1979.
  5. Cygański A., Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 1981.
  6. Witkiewicz Z., Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 1992.


Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 7100, fax +48 77 452 7101
e-mail: dziekanat.wch@uni.opole.pl

dol